INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 19/09/2018 - 27/09/2018
09:00 - 16:00


CEL USŁUGI:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnik pozna procedury organizacyjne i techniczne, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

Znaczną część zajęć stanowić będą zajęcia warsztatowe z przygotowania procedur, dokumentacji, analizy ryzyka oraz innych zadań IOD.

ADRESACI:

 • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę
 • Osoby pełniące obecnie funkcję ABI
 • Kadra kierownicza oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji oraz wspierające IOD

ILOŚĆ GODZIN: 32

TERMINY SZKOLENIA: 19-20.09.2018, 26-27.09.2018,

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

Cena: 1990,00 + VAT

PROGRAM SZKOLENIA

Stan prawny ulegający zmianie.

 • Polski system prawa dotyczący danych osobowych
 • System po wejściu w życie rozporządzenia
 • Analiza porównawcza dotychczasowych przepisów z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia

Przedmiot i cele RODO

 • Obowiązek stosowania przepisów RODO
 • Główne definicje
 • dane osobowe i ich przetwarzanie

Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Obowiązki zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych

Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.

 • zgodność z prawem
 • rzetelność
 • przejrzystość
 • ograniczenia celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość
 • ograniczonego przechowywania
 • integralność i poufność
 • rozliczalność

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • Prawo dostępu
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawa związane z profilowaniem

Administrator danych osobowych

 • obowiązki ADO wynikające z przepisów
 • obowiązek informacyjny
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (bezpieczeństwo teleinformatyczne i organizacyjne)
 • Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • ocena skutków planowanych operacji przetwarzania,
 • współpraca z organem nadzorczym, w tym zgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia,
 • zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą.
 • zabezpieczanie danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia.
 • .Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów

Uprawnienia i obowiązki ABI po nowelizacji ustawy

 • Wymagania ustawowe wobec ABI
 • Zadania ABI

Organ nadzoru i kompetencje kontrolne

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Uprawnienia UODO

Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer DPO)

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 • Status Inspektora Ochrony Danych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
 • Wymogi kwalifikacyjne
 • Wyznaczenie IOD
 • Odpowiedzialność IOD
 • Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
 • Podstawy technologii informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt praktyczny.

 • Inne spojrzenie na ochronę danych osobowych.
 • Czy RODO ma coś wspólnego z normami ISO?
 • Wybrane definicje RODO.

Dokumentacja i rozliczalność ; Warsztaty dotyczące tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych

 • Rejestr czynności
 • Rejestr kategorii
 • Rejestr incydentów
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków
 • Ciągłość działania
 • Szkolenia

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 • Czym jest polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji
 • Regulacje prawne w tworzeniu dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji (z uwzględnieniem przepisów RODO w odniesieniu do ochrony danych osobowych)
 • Zakres dokumentów określających politykę bezpieczeństwa
 • Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (bezpieczeństwo teleinformatyczne i organizacyjne)

Polityka ochrony danych

 • Bezpieczeństwo danych osobowych (osobowe, fizyczne i środowiskowe, teleinformatyczne)
 • Rodzaje zagrożeń
 • Zarządzanie incydentami
 • Przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych polityk
 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych

Zagrożenia informacji w obszarach wspomaganych cyfrowo.

 • Aspekt prawny pojęcia dokumentu elektronicznego.
 • Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów .
 • Rozwiązania techniczne i organizacyjne obiegu dokumentów.
 • Akty Prawne regulujące ład bezpieczeństwa Informatycznego.
 • Chmura komputerowa jako alternatywa dla wewnętrznej infrastruktury IT organizacji.

Etapy wdrożenia RODO

 • Algorytm wdrożenia systemu bezpieczeństwa IT.
 • Omówienie Pojęcia Audytu względem Krajowych Ram Interoperacyjności.
 • Działania poaudytowe – Raport.
 • Algorytm – harmonogram wdrożenia RODO.

Analiza zagrożeń i ryzyka.

 • Wymogi dotyczące terminów przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka w firmie
 • Obszary ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
 • inwentaryzacja aktywów,
 • identyfikacja ryzyka związanego z przetwarzaniem, podatność systemu przetwarzania danych osobowych na zagrożenia
 • rodzaje zagrożeń dla systemu przetwarzania danych
 • ocena ryzyka pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia – warsztaty praktyczne szacowania ryzyka
 • wnioski i dokumentowanie procesu szacowania ryzyka
 • tworzenie dokumentu z analizy ryzyka w oparciu o pozyskane dane

Wspomaganie aplikacją – warsztaty na przykładzie ZETO ODO

EGZAMIN KOMPETENCJI  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Efekty usługi:

 • Uzyskanie wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Umiejętność przystosowania istniejącego systemu ochrony danych do nowych przepisów
 • Umiejętność praktycznego wdrażania zmian w organizacji
 • Umiejętność zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych
 • Znajomość procedur organizacyjnych i technicznych, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • Wiedza na temat przeprowadzania analizy ryzyka
 • Poznanie sposób postępowania związanych z naruszeniem bezpieczeństwa oraz zgłaszania incydentów
 • Umiejętność opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa IT
 • Wiedza na temat rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem danych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat znajomości przepisów w zakresie wymaganych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA               

Bursaki 12, Lublin, pokój 100; tel. 81 45-29-444

ZETO Sp. z o.o.

Diamentowa2, Lublin, pokój 25, tel. 81 718 42 50