MS-20461 Querying Microsoft SQL Server

Opis kursu

Kurs przedstawia podstawowe zapytania T-SQL w środowisku Microsoft SQL Server 2012. Jest on podstawą wszystkich kursów z zakresu baz danych: administracja bazy danych, Database Development oraz Business Intelligence. Uwaga: Ten kurs jest przeznaczony dla klientów, którzy są zainteresowani nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Obejmuje on nowe funkcje w SQL Server 2014, ale również ważne funkcje dla całej platformy danych SQL Server.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Doświadczenie i wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych.

Podstawową wiedzę z zakresu funkcjonalności systemów Windows.

Program szkolenia

Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014

podstawy architektury

edycje i wersje

pierwsze kroki z SQL Server Management Studio

Wprowadzenie do zapytań T-SQL

wstęp do T-SQL

zrozumienie teorii zbiorów

zrozumienie logiki predykatów

zrozumienie porządku logicznego operacji polecenia SELECT

Pisanie zapytań – klauzula SELECT

pisanie prostych zapytań SELECT

eliminowanie duplikatów przy użyciu klauzuli DISTINCT

używanie aliasów kolumn i tabel

pisanie prostych wyrażeń z użyciem klauzuli CASE

Zapytania na wielu tabelach

zrozumienie na czym polegają JOIN-y

zapytania w oparciu o INNER JOIN-y

zapytania w oparciu o OUTER JOIN-y

zapytania w oparciu o CROSS i SELF JOIN-y

Sortowanie i filtrowanie danych

sortowanie danych

filtrowanie danych przy użyciu klauzuli WHERE

filtrowanie danych przy użyciu opcji TOP i OFFSET-FETCH

praca z brakującymi wartościami i wartościami UNKNOWN

Praca z typami danych Microsoft SQL Server 2014

wprowadzenie do typów danych Microsoft SQL Server 2014

praca z danymi znakowymi

praca z danymi daty i czasu

Korzystanie z poleceń DML w celu modyfikacji danych

wstawianie danych

zmiana i usuwanie danych

Używanie funkcji wbudowanych

pisanie zapytań w oparciu o funkcje wbudowane

używania funkcji konwertujących

używania funkcji logicznych

używania funkcji dla wartości NULL

Agregacja i grupowanie danych

używanie funkcji agregujących

używanie klauzuli GROUP BY

filtrowanie grup przy użyciu klauzuli HAVING

Podzapytania

pisanie podzapytań

pisanie podzapytań skorelowanych

używania predykatu EXISTS w podzapytaniach

Używanie wyrażeń tabelarycznych

używanie tabel pochodnych

używanie CTE

używanie widoków

używanie funkcji o wartościach tabelarycznych

Używanie operatorów zbioru

pisanie zapytań z operatorem UNION

używanie EXCEPT i INTERSECT

używanie APPLY

Używanie funkcji agregujących, offsetowych oraz rankingowych

tworzenie okien przy użyciu klauzuli OVER

badanie funkcji okien

Grupowanie i przestawianie zbiorów

pisanie zapytań przy użyciu klauzul PIVOT i UNPIVOT

praca z grupowaniem zbiorów

Wykonywanie procedur składowanych

zapytania o dane przy pomocy procedur składowanych

przekazywanie parametrów do procedur składowanych

tworzenie prostych procedur składowanych

praca z dynamicznym SQL

Programowanie T-SQL

elementy programowania T-SQL

kontrolowanie wykonania programu

Wdrożenie obsługi błędów

używanie bloków TRY/CATCH

praca z informacjami o błędach

Wdrożenie transakcji

transakcje i silnik bazy danych

kontrola transakcji

poziomy izolacji transakcji

Poprawa wydajności zapytań

czynniki wydajnościowe zapytań

wyświetlanie danych wydajnościowych zapytań

Metadane serwera SQL

zapytania w oparciu o funkcje i widoki systemowe

wykonywanie systemowych procedur składowanych

zapytania w oparciu o widoki dynamicznego zarządzania

Czas trwania: 5 dni

Cena netto + VAT