Regulamin egzaminów

REGULAMIN EGZAMINÓW

 1. Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od telefonicznego uzgodnienia terminu sesji nie później niż 3 dni i nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

 2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji telefonicznej dostarczyć Kartę Zgłoszenia faksem, emailem w formie skanu lub w oryginale.

 3. O zakwalifikowaniu się na egzamin w konkretnym dniu decyduje kolejność dostarczenia Krat Zgłoszeniowych, liczba miejsc egzaminacyjnych jest ograniczona.

 4. Rezygnacja z egzaminu lub zmiana wyznaczonego terminu jest możliwa w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych licząc od wyznaczonej daty. W innym przypadku, zmiana terminu lub rodzaju egzaminu nie jest możliwa.

 5. Egzaminy prowadzone są w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe.

 6. W dniu egzaminu prosimy przybyć 15 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu w celu dopełnienia formalności.

 7. Na egzamin należy zgłosić się z 2 dokumentami tożsamości zawierającymi odręczny podpis właściciela. Przynajmniej w jednym z dokumentów powinno być aktualne zdjęcie egzaminowanego.

 8. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić słowników, komputerów przenośnych, programowanych kalkulatorów, telefonów komórkowych oraz innych pomocy naukowych (chyba, że szczegółowe warunki producenta oprogramowania stanowią inaczej).

 9. Podczas zdawania egzaminu obowiązuje cisza, nie wolno w jakikolwiek sposób porozumiewać się z innymi zdającymi. Wszelkie notatki sporządzone podczas zdawania egzaminu można wykonywać tylko na otrzymanych tabliczkach.

 10. W przypadku naruszenia przez Zdającego zasad zdawania egzaminów Administrator egzaminów ma prawo do interwencji, co w efekcie może skutkować nie zdaniem egzaminu.

 11. Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej w dniu egzaminu gotówką bądź voucherem.

 12. Wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją testów.

 13. Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, aż do uzyskania pozytywnego rezultatu, w odstępach czasowych określonych przez producenta danego oprogramowania. Kolejne egzaminy wymagają odrębnej rejestracji oraz opłaty.