Zapisy na szkolenia

ZAPISY NA SZKOLENIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer telefonu 81 718 4217.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem szkoleń.

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

Regulamin szkoleń

organizowanych przez ZETO sp. z o.o. w Lublinie:

ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ „ZETO” sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

KRS 0000053608 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS; Wysokość kapitału zakładowego: 400 500,00 zł

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Karta zgłoszenia na szkolenie dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://eduzeto.pl/zapisy
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego uzupełnionego zgłoszenia do Organizatora, wraz z akceptacją „Regulaminu szkoleń” nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Zgłoszenie może być przesłane w formie pdf na adres: szkolenia@eduzeto.pl lub na nr faksu: 81 525 50 52
 4. O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpłynięcia poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej) do momentu wyczerpania się miejsc.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć Zamawiający otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z ZETO Sp. z o.o. oraz określonymi przez Osobę Zgłaszającą na Karcie Zgłoszenia.
 2. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Organizator poinformuje Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym terminie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub pocztą elektroniczną do Organizatora.
 2. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 5 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć, a w przypadku szkoleń autoryzowanych nie później niż na 10 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w ciągu 5 dni roboczych przed planowaną datą ich rozpoczęcia, a w przypadku szkoleń autoryzowanych w ciągu 10 dni roboczych przed planowaną datą ich rozpoczęcia, Zamawiający jest zobowiązany na wezwanie Organizatora do uiszczenia opłaty tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 20% ceny katalogowej zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu rozpoczęcia (nieobecność) lub w trakcie trwania zajęć Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem miejsca szkolenia oraz pokrycia ewentualnych strat jakie powoduje rezygnacja ze szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1 ze zm.) zwanym w dalszej części RODO informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, z którym można kontaktować się:
 1. Korespondencyjnie: ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin,
 2. Mailowo: info@zeto.lublin.pl,
 3. Telefonicznie: (81) 718-42-00.
 • Wyznaczyliśmy osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą można kontaktować się:
 1. Korespondencyjnie: Diamentowa 2, 20-447 Lublin,
 2. Mailowo: IODO@zeto.lublin.pl,
 3. Telefonicznie: (81) 718-42-16.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy o realizację zamawianej usługi w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. marketingu bezpośredniego rozumianego jako oferowanie produktów lub usług przez ZETO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie wskazanym przez Panią/Pana kanałem komunikacji w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami w zw. z 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Panią/Pana oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: szkolenia@eduzeto.pl .
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o realizację zamawianej usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy o realizację zamawianej usługi.