Formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie w DPS

Formy terapii i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie w DPS

Cele szkolenia:

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb, zainteresowań, możliwości oraz problemów osobistych osób niepełnosprawnych w celu udzielenia wsparcia emocjonalnego i dostosowania form i technik terapii zajęciowej do możliwości osoby niepełnosprawnej,
 • dostarczenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej celów i metod w rehabilitacji psychiatrycznej,
 • poprawa kompetencji zawodowych pracowników instytucji, doskonalenie umiejętności posługiwania się metodami podstawowymi w przeprowadzaniu procesu rehabilitacji psychiatrycznej i psychologicznej oraz kształtowania nawyków celowej aktywności.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności posługiwania się metodami niezbędnymi do aktywizowania osób niepełnosprawnych oraz zwiększania poziomu ich zaradności życiowej, aktywności celowej,
 • umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu kierunków, metod i treningów wykorzystywanych w rehabilitacji psychiatrycznej, w codziennej pracy zawodowej,
 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
 • rozpoznawanie i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie, ustalenie celów i oczekiwań szczegółowych grupy.
 2. Rola osób ważnych, instytucji i organizacji w sieci wsparcia podopiecznego.
 3. Ogólne zasady budowania i prowadzenia terapii, leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Formy i rodzaje terapii zajęciowej.
 5. Efektywna Komunikacja z uczestnikiem TZ – omówienie treningu umiejętności prowadzenia rozmowy.
 6. Zasady budowania dobrej relacji terapeutycznej.
 7. Motywowanie podopiecznych do działania i uczestniczenia w różnych formach aktywizujących.
 8. Treningi umiejętności społecznych – rodzaje.
 9. Rola terapeuty i schemat prowadzenia podczas treningu.
 10. Psychoedukacja: znaczenie i cele dla pacjentów, ich rodzin i profesjonalistów,
 11. Struktura organizacyjna, uczestnicy grupy, rodzina, tematyka spotkań psychoedukacyjnych z kręgu dysfunkcji fizycznych i psychicznych.
 12. Podsumowanie, wnioski, dobre praktyki.

Czas trwania 16 godzin, termin, miejsce do ustalenia

Cena: od 690 do 890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do ustalenia: