Microsoft Excel poziom zaawansowany

Celem szkolenia  Microsoft Excel poziom zaawansowany jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zaawansowanych możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Uczestnicy poznają zaawansowane sposoby zastosowania funkcji, formuł, filtrów zaawansowanych. Inne narzędzia analityczne (konsolidacja danych, sumy częściowe) pomogą uczestnikom wykonywać analizy danych i złożone obliczenia. Uczestnicy będą wykorzystywać możliwości tabel przestawnych do analizy konkretnych danych, analizę przebiegu zjawiska w czasie i tworzenie zbiorczych podsumowań. Zapoznają się też z wykresami przestawnymi – formą wizualizacji danych oraz z wybranymi funkcjami.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana praktyczna znajomość zagadnień z kursu średnio zaawansowanego, swoboda w tworzeniu bardziej rozbudowanych formuł.

Program szkolenia:

 1. Ochrona i poprawność danych
  • poziomy ochrony danych
   (szyfrowanie pliku przy użyciu hasła, ochrona struktury skoroszytu, ochrona zawartości arkusza, umożliwienie edycji zakresów komórek)
  • kontrola poprawności danych w arkuszach
   (wykorzystanie wbudowanych reguł kontroli poprawności, tworzenie zaawansowanych reguł z użyciem formuł)
 2. Wybrane zagadnienia związane z obliczeniami
  • opcje obliczania (automatyczne i ręczne przeliczanie formuł
  • inspekcja formuł (łańcuchy zależności między komórkami, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki)
  • odwołania cykliczne – efekt pomyłki vs świadome wykorzystanie
  • wprowadzenie do formuł tablicowych
 3. Wybieranie i łączenie danych przy pomocy funkcji
  • WIERSZ, NR.KOLUMNY – określanie położenia komórki w arkuszu
  • INDEKS – wybieranie pojedynczych komórek lub zakresów tabeli, wartości lub adresy
  • PODAJ.POZYCJĘ – określanie położenia komórki w tabeli
  • ADRES i ADR.POŚR – wybieranie pojedynczych komórek arkusza, wartość lub adres
  • PRZESUNIĘCIE – wybieranie pojedynczych komórek i zakresów arkusza
  • tworzenie dynamicznych zakresów z wykorzystaniem nazw formuł
 4. Wybieranie i łączenie danych przy pomocy narzędzia Power Query
 5. Filtrowanie zaawansowane
  (przygotowanie zakres kryteriów, kopiowanie wyników filtrowania w inne miejsce – wybór kolumn, inny arkusz)
 6. Obliczenia warunkowe, pomijanie w obliczeniach danych filtrowanych i ukrywanych
  • SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ
  • SUMA.ILOCZYNÓW
  • funkcje baz danych (m.in. BD.SUMA, BD.ILE.REKORDÓW, BD.ILE.REKORDÓW.A, BD.POLE)
 7. Formatowanie danych
  • niestandardowe formaty liczb, daty i czasu
   (warianty formatów niestandardowych dla liczby, symbole używane w formatach warunkowych liczb, symbole używane w formatach warunkowych daty i czasu; zastosowanie formatów niestandardowych w funkcji TEKST)
  • formaty warunkowe z użyciem formuł
   (m.in. wyróżnianie wierszy lub kolumn w zakresie; reguły blokujące; wykorzystanie formantów do tworzenia dynamicznych formatów)
 8. Pobieranie danych zewnętrznych przy użyciu Power Query
 9. Tabele przestawne – dodatkowe możliwości
  • pokazywanie wartości jako
   (procenty sum, różnice, suma bieżąca, indeks)
  • pola i elementy obliczeniowe
  • zewnętrzne źródła danych
  • wykresy przestawne
 10. Analiza danych i prognozowanie
  • przegląd możliwości narzędzia Szybka analiza
   (tworzenie formatów warunkowych, podsumowań, wykresów i wykresów przebiegu w czasie oraz tabel dla zaznaczonego zakresu danych)
  • tabela danych
   (tablicowanie wyników formuł w zależności od 1 lub 2 czynników, zastosowanie w analizie wrażliwości, problem z większą ilością czynników)
  • menedżer scenariuszy
   (prezentacja wielu wariantów rozwiązania problemu w jednym arkuszu, tworzenie podsumowań w formie tabeli lub tabeli przestawnej)
  • szukaj wyniku
   (pozwala rozwiązać problem optymalizacji z jedną zmienną –  szukamy wartości, dla której uzyskany zostanie podany wynik analizowanej formuły)
  • arkusz prognozy
   (tworzenie prognozy dla danych w formie szeregu czasowego – wartości liczbowe i wykres)