Praca z trudnym klientem DPS

Praca z trudnym klientem DPS

 

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie zasad obsługi trudnego klienta w instytucjach pomocy społecznej.
 • Wzmocnienie umiejętności skutecznej komunikacji pracowników pomocy społecznej podczas obsługi „trudnych klientów”.
 • Analiza i przećwiczenie asertywnych postaw podczas obsługi „trudnych klientów”.
 • Nabycie umiejętności odpierania zarzutów ze stronny klienta oraz rozpoznawania symptomów manipulacji.
 • Analiza i przećwiczenie technik obrony przed manipulacją ze strony „trudnych klientów”.
 • Przećwiczenie technik redukcji stresu i stabilizacji emocjonalnej.
 • Nabycie umiejętności wentylacji trudnych emocji i zapobiegania wypalenia zawodowego.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

 • Rozpoznawać intencje trudnych klientów pomocy społecznej.
 • Trafnie analizować i łagodzić konflikty.
 • Komunikować się w sposób łagodny ale efektywny.
 • Identyfikować tzw. „trudne emocje” u siebie i u innych oraz reagować na nie w sposób konstruktywny.
 • Efektywnie radzić sobie ze stresem bieżącym i długoterminowym.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wstęp do szkolenia, omówienie zasad pracy i oczekiwań uczestników szkolenia.
 2. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców – grupy problemów występujących wśród mieszkańców DPS.
 • Klienci z zaburzeniami psychicznymi – charakterystyka objawów, zalecane sposoby komunikacji.
 • Podstawy profesjonalnej pomocy i interwencji w trudnych przypadkach.
 • Sposoby reagowania i wskazówki do pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi.
 • Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych – ćwiczenia.
 1. Konflikt w DPS – rodzaje konfliktów, ich źródła, możliwy przebieg.
 • Istota konfliktu, podział konfliktów ze względu na przedmiot, zasięg i przyczyny.
 • Dynamika sytuacji konfliktowych i ich konsekwencje.
 • Etapy przebiegu konfliktu – znaczenie emocjonalne i środowiskowe dla osób zaangażowanych.
 • Wykorzystanie metod stymulowania vs ograniczania konfliktu.
 • Techniki reagowania na zastrzeżenia – kompensacja, bumerang, sprostowanie bezpośrednie, sprostowanie pośrednie.
 • Wybór sposobu rozwiązania konfliktu.
 • Zastosowanie strategii rozwiązywania problemu.
 • Konflikt funkcjonalny i dysfunkcjonalny.
 1. Obrona przed manipulacjami w relacji z trudnym klientem
 • Portret psychologiczny manipulanta.
 • Zasady diagnozowania manipulacji.
 • Techniki obrony przed manipulacjami.
 • Zasady asertywnej konfrontacji przekonań, ochrony własnych granic fizycznych i emocjonalnych.
 1. Emocje towarzyszące sytuacjom konfliktowym.
  • Poniżenie, gniew, strach, poczucie winy, inne – jak sobie z nimi efektywnie poradzić?
  • Tabela myśli automatycznych.
  • Technika demonizacji problemu.
  • Techniki szybkiego radzenia sobie ze stresem.
  • Techniki zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
  • Filary dbania o zdrowie psychiczne własne i podopiecznych DPS.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, z możliwością praktycznego przećwiczenia umiejętności zdobywanych podczas warsztatów.

Forma pracy: ceasy indywidualne i grupowe, symulacje, burze mózgów, praca na własnych talentach i zasobach, analiza i synteza wypracowanych metod pracy.

Czas trwania 16 godzin, termin, miejsce do ustalenia; możliwość uzyskania dofinansowania z KFS

Cena: od 690 do 890 zł w zależności od ilości osób; szczegóły do ustalenia:

Kontakt