Język urzędowy – poprawne i przejrzyste redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji oficjalnej w praktyce

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 

 1. Jakość języka urzędowego a konsekwencje prawne:
 2. a) podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym językiem?
 3. b) język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? – orzecznictwo sądów;
 4. Gdzie tkwi problem? Czynniki kształtujące język urzędowy współczesnej administracji publicznej:
 5. a) specyfika języka urzędowego – dlaczego często jest nienaturalny i trudny w odbiorze?
 6. b) cechy charakterystyczne języka urzędowego;
 7. b) błędy w korespondencji urzędowej – które z powszechnie używanych form uznawane są za nieprawidłowe?

– pleonazmy, tautologie – tylko i wyłącznie, potencjalne możliwości itp.

– błędy składniowe, kalki – z wyjątkiem, czy za wyjątkiem?

– odmiana nazwisk i nazw miejscowości,

– błędy stylistyczne – czy i kiedy dopuszczalny jest styl potoczny?

– błędy ortograficzne  – nadużywanie wielkiej litery,

– skróty i skrótowce, nazwy aktów prawnych – DzU czy Dz. U.?

– błędy interpunkcyjne – znaczeniotwórcza rola przecinka.

 1. Nowe tendencje w języku urzędowym i metody poprawy jego jakości:
 2. a) sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się czytelne dla każdego adresata;
 3. b) zasady redagowania pism urzędowych, w tym decyzji administracyjnych – jak pisać, żeby osiągnąć zamierzony cel i pozostawić dobre wrażenie, czyli jak życzliwie i uprzejmie wyrazić nawet bardzo stanowcze stanowisko czy negatywną decyzję

– czytelność tekstu,

– empatia komunikacyjna nadawcy,

– styl językowy pism urzędowych.

 1. c) korespondencja elektroniczna – kiedy z dystansem, a kiedy swobodnie? Czy w Internecie rozmawiamy ze sobą, czy piszemy do siebie?
 2. Wskazówki techniczne, które sprawią, że nasza korespondencja będzie wzorem dla innych:
 3. a) struktura i niezbędne elementy pisma urzędowego – czy podpis musi być czytelny?
 4. b) zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism;
 5. c) etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym;
 6. d) formy zwracania się do adresata w komunikacji urzędowej;
 7. e) korespondencja reprezentacyjna, kurtuazyjna – co nadal jest w dobrym tonie, a co jest już anachronizmem?

f)krój czcionki i układ pisma – zasady typografii w papierowej i internetowej korespondencji urzędowej.