Postępowanie administracyjne w praktyce

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 

 1. Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania k.p.a.
 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich znaczenie w prowadzonych postępowaniach. Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
 • Pojęcie „interesu” w k.p.a. (prawnego, społecznego, strony itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.

 

 1. Zagadnienia ogólne postępowania.
 • Strona postępowania administracyjnego.
 • Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
 • Odmowa wszczęcia postępowania.
 • Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu.
 • Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
 • Pełnomocnictwa, terminy i doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 • Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej po nowelizacji z 2014 r.
 • Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.

 

 • Postępowanie przed organem I instancji.
 • Wszczęcie postępowania z urzędu i na żądanie stron.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 • Prowadzenie postępowania w formie tradycyjnej i w formie elektronicznej po nowelizacji z 2014 r.
 • Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach.
 • Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
 • Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter decyzji. Elementy konieczne decyzji. Szczególna rola uzasadnienia decyzji.
 • Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
 • Rektyfikacja decyzji – prostowanie błędów.
 • Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

 

 1. Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
 • Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
 • Wgląd w akta sprawy. Uprawnienia strony i innych podmiotów. Czynności organu.
 • Opłaty za sporządzanie kopii akt sprawy.
 • Udostępnianie akt sprawy a ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Metryka sprawy. Praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

 

 1. Postępowanie odwoławcze.
 • Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
 • Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Decyzje formalne i merytoryczne. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji. Skutki przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wyłączenie pracowników.
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 1. Postępowania nadzwyczajne w k.p.a.
 • Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji. Charakterystyka postępowań i ich cechy szczególne.
 • Rodzaje decyzji, do których mogą być stosowane tryby nadzwyczajne.
 • Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
 • Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

 

 • Postępowania odrębne uregulowane w k.p.a.
 • Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne dla tych postępowań i postępowania ogólnego.
 • Wydawanie zaświadczeń oraz skargi i wnioski po nowelizacji. Problemy praktyczne w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach.

 

Trener: Radca prawny. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i instrukcji kancelaryjnych