Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych regulacji

Zapraszamy na szkolenie wszystkich Zamawiających z jednostek sektora finansów publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów którzy chcą:

 • prawidłowo prowadzić postępowanie i nie popełniać błędów
 • opisać przedmiot zamówienia wg nowych regulacji
 • ocenić oferty wg nowych kryteriów
 • przygotować umowy o zamówienie publiczne wg nowych wytycznych

Korzyści dla uczestników

 • szkolenie pozwoli pracownikom organizacji poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania zamówień publicznych
 • dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają nowe regulacje i najistotniejsze różnice wynikające ze zmian legislacyjnych przy realizacji zamówień publicznych

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Sprawy organizacyjne

 • Prezentacja trenera i uczestników
 • Przedstawienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań Uczestników

 

 1. Ogłoszenia o zamówieniach – zmiany
  1.   Publikacje – miejsce, forma i kolejność.
  2.   Formularze ogłoszeń krajowych i unijnych – nowe wzory i ich wypełnienie.
  3.  Ogłoszenia – zasady zmiany ogłoszeń.
 2. SIWZ- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1.    Nowe zasady udostępniania
  2.    Zmiany w treści obligatoryjnej i fakultatywnej
  3.    Wymagania szczególne dotyczące podziału zamówienia na części.

III.    Opis przedmiotu zamówienia
1.    Opis funkcjonalny
2.    Używanie nazw własnych i zasady wykazywania równoważności
3.    Wypełnienie obowiązku określenia wymagań zatrudnienia na umowę o pracę

 1.  Tryby udzielania zamówienia:
  1.    Zmiany, nowe tryby, nowe zasady i modyfikacje – omówienie.
  2.    Umowy ramowe według nowych zasad
 2.  Warunki udziału w postępowaniu
  1.    Rodzaje warunków, w tym szczególne wymagania co do potencjału finansowego
  i  ekonomicznego oraz konsorcjum wykonawców
  2.    Weryfikacja spełniania warunków przez wykonawcę, w tym w świetle zaostrzonych reguł
  polegania przez wykonawcę na potencjale podmiotów trzecich a podwykonawstwo.
 3.  Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy świetle ustawy i nowego rozporządzenia
  1.    Oświadczenie własne wykonawcy i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
  – moment złożenia, aktualność
  2.    Nowe rodzaje dokumentów i forma ich składania
  3.    Zmienione reguły żądania dokumentów od wykonawców i ich uzupełniania

VII.     Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców:
1.    Przesłanki obligatoryjne oraz  przesłanki fakultatywne – szerokie ujęcie.
2.    Ograniczenia czasowe w wykluczeniu i procedura tzw. samooczyszczenia
3.    Obowiązek zawiadomienia o wykluczeniu – termin, treść, uzasadnienie.
VIII.    Ocena ofert – nowe podejście:
1.    Odwrócona kolejność czynności w toku oceny ofert –omówienie praktyczne.
2.    Kryteria oceny ofert – ograniczenia w stosowaniu ceny, przykłady realnych
pozacenowych kryteriów.
3.    Zmiany dotyczące ustalania rażąco niskiej ceny/kosztu
4.    Obowiązki informacyjne o czynnościach zamawiającego – termin, treść.

 1.   Umowy i modyfikacje:
  1.    Okoliczności uzasadniające zmiany (aneksowanie) umowy – przykłady zastosowania
  2.    Nowe okoliczności odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
 2.  Omówienie nowych zasady dokumentowania postępowania.
 3. Nowe regulacje ustawy i rozporządzenia
 4. Nowe wzory protokołu postępowania i zmienione zasady jego udostępniania.

 

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

 • Podsumowanie szkolenia
 • Podziękowania dla uczestników