Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji – najnowsze regulacje

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania.

 1. Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
 2. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.
 3. Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
 4. Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji.
 5. Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym.
 6. Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 7. Zakres stosowania do petycji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania.

 1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
 2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
 3.  Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
 4. Przedmiot skargi i wniosku.
 5.  Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 6.  Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków.
 7.  Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.

– Forma skarg i wniosków;

– Czynności organu niewłaściwego;

– Terminy.

 1.  Udział prasy i organizacji społecznych.
 2.  Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.
 3. Orzecznictwo NSA i WSA – m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów Kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
 4. Zmiany przepisów KPA w zakresie skarg i wniosków.