Techniki skutecznych negocjacji

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Podstawy negocjacji
  • charakterystyka sytuacji negocjacyjnej
  • warunki zewnętrzne
  • zasady determinujące skuteczność negocjatora
 2. Podstawowe zasady i przygotowanie negocjacji
  • metody przygotowania do negocjacji
  • dynamika procesu negocjacyjnego
  • metody kształtowania sytuacji negocjacyjnej
 3. Cechy skutecznego negocjatora
  • postawa w negocjatora i jej wpływ na skuteczność negocjacji
  • sztuka ustępowania oraz budowanie zaufania
  • zarządzanie emocjami w negocjacjach i techniki utrzymywania dystansu
  • kształtowanie osobistych umiejętności negocjacyjnych
 4. Negocjacje jako specyficzny rodzaj komunikacji interpersonalnej.
  • strategie werbalne i niewerbalne w negocjacjach
  • techniki i bariery słuchania oraz zadawanie pytań w sytuacji negocjacyjnej
  • prowokowanie wyjaśnień, parafrazy
  • zachowania sprzyjające osiąganiu porozumienia
  • mowa ciała w negocjacjach, spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 5. Etapy negocjacji:
  • fazy negocjacji
  • przygotowanie do poszczególnych etapów negocjacji
  • realizacja założonych celów na każdym z etapów.
 6. Techniki negocjacji
  • techniki podstawowe
  • techniki manipulacyjne
  • techniki opóźniające,
  • blef w negocjacjach
  • sztuka ustępowania,
 7. Rozwiązywanie problemów i taktyki argumentacyjne w różnych pozycjach negocjacyjnych,
 8. Techniki zamykania negocjacji