ZAPISY NA SZKOLENIA MOŻNA ZREALIZOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer telefonu 81 718 4217.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem szkoleń.

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZETO SP. Z O.O. W LUBLINIE

ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń jest ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ „ZETO” sp. z o.o.,
z siedzibą w Lublinie, Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
KRS 0000053608 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS;
Wysokość kapitału zakładowego: 460 000,00 zł

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Karta zgłoszenia na szkolenie dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://eduzeto.pl/zapisy/
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego uzupełnionego zgłoszenia do Organizatora, wraz z akceptacją „Regulaminu szkoleń” nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Zgłoszenie może być przesłane w formie pdf na adres: szkolenia@eduzeto.pl lub na nr faksu: 81 525 50 52
 4. O zakwalifikowaniu się na szkolenie w wyznaczonym terminie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpłynięcia poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej) do momentu wyczerpania się miejsc.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć Zamawiający otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.

CENY SZKOLEN I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z ZETO Sp. z o.o. oraz określonymi przez Osobę Zgłaszającą na Karcie Zgłoszenia.
 2. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Organizator może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Organizator poinformuje Zamawiającego w najkrótszym możliwym terminie.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym terminie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub pocztą elektroniczną do Organizatora.
 2. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 5 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć, a w przypadku szkoleń autoryzowanych nie później niż na 10 dni roboczych przed zaplanowaną datą rozpoczęcia zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć w ciągu 5 dni roboczych przed planowaną datą ich rozpoczęcia, a w przypadku szkoleń autoryzowanych w ciągu 10 dni roboczych przed planowaną datą ich rozpoczęcia, Zamawiający jest zobowiązany na wezwanie Organizatora do uiszczenia opłaty tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 20% ceny katalogowej zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w dniu rozpoczęcia (nieobecność) lub w trakcie trwania zajęć Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem miejsca szkolenia oraz pokrycia ewentualnych strat jakie powoduje rezygnacja ze szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika szkolenia jest  „ZETO” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Diamentowa 2.
 2. Dane osobowe Uczestnika szkolenia są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zamawianej usługi.
 3. Na przetwarzanie danych osobowych w innym celu Organizator będzie uzyskiwał stosowne zgody od uczestników szkoleń.
 4. Uczestnik szkolenia ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.