Efektywne zarządzanie w administracji

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Kierownik w administracji publicznej
  1. cechy dobrego szefa
  2. zadania na stanowisku kierowniczym
  3. organizacja urzędu a styl zarządzania
  4. podstawowe zadania zarządcze w instytucji publicznej
 2. Rola kadry kierowniczej w tworzeniu systemu motywacyjnego i jego wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników
  1. rola kierownika w tworzeniu efektywnego systemu motywacyjnego
  2. czynniki wpływające na motywację pracowników w organizacji
  3. przyczyny spadku motywacji do pracy
  4. motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  5. pobudzanie wewnętrznej motywacji poprzez wspieranie pracowników oraz wspólne ustalanie celów
  6. Trudne sytuacje w motywowaniu
 3. Planowanie i wyznaczanie celów i zadań
  1. cel a zadanie
  2. ustalanie celów i priorytetów
  3. zarządzanie czasem pracy
  4. planowanie zadań i czynności w instytucji publicznej
  5. etapy planowania
 4. Delegowanie zadań
  1. zasady organizowania pracy i delegowania zadań w administracji
  2. rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
  3. dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
  4. znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
 5.  Monitoring wykonywanych zadań i rozliczanie
  1. metody nadzorowania w instytucji publicznej
  2. rola rozliczania zespołu i pracowników
  3. technika prowadzenia rozmowy oceniającej
  4. ocena pracownika po wykonaniu zadania,
  5. pochwała i konstruktywna krytyka
  6. nagrody i kary
  7. twórcze wykorzystywanie błędów
 6. Wpływ zarządzania na efektywność funkcjonowania instytucji
  1. rozpoznanie własnego preferowanego stylu kierowania
  2. dopasowanie stylu kierowania do zespołu i pracowników
  3. rola kierownika w zarządzaniu zespołem

cechy i zachowania dobrego przywódcy w instytucji publicznej